About

تاثیر موسیقی بر رشد و رفاه انسان موسیقی یکی از جهانی ترین راه های بیان و ارتباط برای نوع بشر است و در زندگی روزمره مردم در همه سنین و از همه فرهنگ ها در سراسر جهان وجود دارد ( مهر و همکاران از این رو، به نظر می رسد بهتر است در مورد موسیقی ها (جمع) صحبت کنیم تا در مفرد ( علاوه بر این، حمید هیراد  تحقیقات انسان شناسان و همچنین اتنوموزیکولوژیست ها نشان می دهد که موسیقی برای هزاران سال یکی از ویژگی های شرایط انسان بوده است با این وجود، در حالی که پتانسیل رفتار موسیقایی ویژگی همه انسان ها است، تحقق آن توسط محیط و تجربیات افراد، اغلب در گروه ها شکل می گیرد. گوش دادن به موسیقی، آواز خواندن، آهنگ های حمید هیراد  نواختن (غیررسمی، رسمی)، خلق (کاوش، آهنگسازی، بداهه نوازی)، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، فعالیت های مشترک اکثریت قریب به اتفاق مردم است. موسیقی به خودی خود یک فعالیت لذت بخش است، اما تأثیر آن فراتر از سرگرمی ساده است. این فعالیت‌ها نه تنها به بیان حالات و احساسات درونی شخصی اجازه می‌دهند، بلکه می‌توانند تأثیرات مثبت بسیاری را در افرادی که درگیر آن‌ها هستند، به همراه داشته باشد. تعداد فزاینده‌ای از مطالعات تجربی و تجربی در مورد فواید گسترده‌تر فعالیت موسیقی وجود دارد، و تحقیقات در علوم مرتبط با موسیقی نشان می‌دهد که ابعاد بسیاری از زندگی انسان - از جمله جسمی، اجتماعی، آموزشی، روان‌شناختی (شناختی و عاطفی)- وجود دارد. که می تواند به طور مثبت تحت تأثیر مشارکت موفق در موسیقی قرار گیرد ( یادگیری در موسیقی و از طریق موسیقی چیزی است که می تواند به صورت رسمی (مانند بخشی از دروس ساختاریافته در مدرسه) و همچنین غیر رسمی اتفاق بیفتد.موقعیت‌هایی، مانند خانه با خانواده و دوستان، اغلب غیر متوالی و نه لزوماً عمدی، و شرکت در یادگیری موسیقی به جای اجباری، داوطلبانه است، مانند یک محیط اجتماعی 

Contact Info